KVK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu   
Bu aydınlatma metni, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (KVKK) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla APİKO ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ. (Güzelyalı Hastanesi) tarafından hazırlanmıştır. 
Güzelyalı Hastanesi olarak kişisel verilerinizi KVKK’ ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. 

2. İşlenen Kişisel Veriler 
Kimlik Bilgisi (ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hali, TC kimlik numarası, ehliyet numarası, pasaport numarası, hasta kart numarası, dosya numarası, TC kimlik veya pasaport fotokopisi)     
İletişim Bilgisi (adres numarası, elektronik posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası)    
Lokasyon (ambulans konum bilgisi) 
Özlük (bordro bilgileri, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, kurs bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, sigorta kuruluşu bilgileri (SGK veya Özel) resim, IBAN/banka hesap numarası)
Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, icra/dava dosyasındaki bilgiler)
Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)
Hasta İşlem (müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler, anketler, değerlendirmeler) 
Fiziksel Mekân Güvenliği (görüntü veya ses kaydı yapan kamera kayıtları, form ve tutanaklar, morg defteri) 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (İnternet sitesi vasıtasıyla veya hastanede yapılan iş başvuru formları, sağlık raporları veya belgeler üzerindeki fotoğraflar, fiziksel veya elektronik ortamda doldurulan formlar)
İşlem Güvenliği (Kullanıcı adı, parola bilgileri, MAC adresi bilgileri, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sunucu ve yazılım erişim bilgileri, Sunucu ve yazılım iz kayıtları, kullanıcı adı bilgileri, şifre ve parola bilgileri) 
Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler) 
Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, IBAN bilgisi) 
Mesleki Deneyim (eğitim bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, daha önce çalışılan iş yerleri)
Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (din bilgisi) 
Biyometrik Veri (parmak izi bilgileri, avuç içi bilgileri)
Cinsel Hayata ilişkin veriler (kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacı çerçevesinde toplanan bilgiler) 
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (adli sicil kaydı bilgileri)
Sağlık Bilgileri (kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, raporlar, çalışan, çalışan adayları kalıtımsal bir hastalık olup olmadığını tespiti için yapılan periyodik muayeneler, hastalara ait; ailesel ve kişisel sağlık öyküsü, kullandığı ilaçlar ve ilaç alerjisine ilişkin bilgiler, bulaşıcı hastalık olup olmadığı, fiziksel, ruhsal değerlendirme raporları)

  3. Kişisel Veri ve Veri İşlemede İlkeler
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kimlik ve iletişim bilgileri, sağlık verileri kişisel veriye örnek olarak verilebilir. Kişisel verileriniz aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir. 
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Doğru ve güncel olma
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

4.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  
Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz; 
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ameliyat İşlemlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hasta (Kayıt/Tetkik/Tedavi/ Yatış) İşlemlerinin Yürütülmesi 
Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik İşlemlerin Yürütülmesi   
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi  
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kalite Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kamu Sağlığının Korunması
Koruyucu Hekimlik Hizmetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi  
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Şikâyetlerin Takip/Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri 
Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.  

5. Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  
Güzelyalı Hastanesi tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortam) toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile açık rıza hukuki sebebine dayanarak veya KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplanmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Aktarımı  
Hastanemizde işlenen kişisel veriler KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, il sağlık müdürlükleri, aile hekimliği merkezleri, Ulusal Sağlık Sistemi, MEDULA, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kuruluşlar, adli makamlar, Türkiye Eczacılar Birliği, özel sigorta şirketleri, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetleri için iş birliği içerisinde olduğumuz özel hastaneler, kamu hastaneleri, laboratuvarlar, tıp merkezleri, sağlık hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlar, danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü şahıslar, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız, yazılı veya görsel medya, internet siteleri, sosyal medya ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, yurtdışında paylaşılmamaktadır.     

7. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesindeki Hakları
Kişisel veri sahipleri,    

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ‘KVK Başvuru Formu’nu doldurarak, Güzelyalı Mahallesi, 81119. Sk. No:2, 01170 Çukurova/Adana adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle, kvkk@guzelyalihastanesi.com adresine veya KEP adresinizle Şirketimizin apikoozelsaglik@hs03.kep.tr veya KVK Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.   
Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

KVK Başvuru Formu

.