KVK BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması oldukça kolaylaşmıştır. İnternetin yaygınlaşması, akıllı telefonun icadı, veri işleme ve paylaşmadan öte yaşamlarımızı yeniden şekillendirmiştir. Dijitalleşen yaşamlar, kişisel verilerin korunmasını daha hassas hale getirmiştir.  

24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyenlerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Şirketimiz, KVKK’ ya göre veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi korumak için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.   

 KVKK ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan bu form ile taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.  

 

A- Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Ad - Soyad

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Yabancılar için

Uyruğu/Pasaport No 

 

Adres Bilgisi

 

E-Posta Adresi 

 

Telefon/Faks Numarası

 

Kayıtlı Elektronik posta (KEP) adresi

 

 

 

B- Başvuru usulü

Kişisel verilerin işlenmesi konusundaki taleplerinizi

Yazılı olarak

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi

Güvenli elektronik imza

Mobil imza

ile iletebilirsiniz.

 

 

C- Veri sahibinin hakları

Lütfen talebinizi/taleplerinizi işaretleyiniz

 

Şahsıma ait kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

Şahsıma ait kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

 

Şahsıma ait kişisel verinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Yurt içinde veya yurt dışında şahsıma ait kişisel verinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 

Şahsıma ait kişisel verinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  şahsıma ait kişisel verilerin silinmesini istiyorum.

 

Şahsıma ait, eksik veya yanlış işlendiği için düzeltilen kişisel veriler için, paylaşım yapılan üçüncü kişiler nezdinde de aynı işlemin yapılmasını istiyorum.

 

Şahsıma ait, silinmesini istediğim kişisel veriler için, paylaşım yapılan üçüncü kişiler nezdinde de aynı işlemin yapılmasını istiyorum.

 

Şahsıma ait işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime çıkan sonuca itiraz ediyorum.

 

Şahsıma ait kişisel verilerin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle ortaya çıkan zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

 

D- Firmamızla Olan İlişkinizi belirtiniz

(Hasta, refakatçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 

Hasta

Hasta Yakını

 Çalışan

Çalışan Adayı

Eski Çalışan

İş Ortağı

Ziyaretçi

Diğer

 

 

 

E- Talep (KVK Kapsamındaki talebinizi yazınız)

 

 

 

 

F- Başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz

Adresime gön.