GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Mahremiyet, 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere çok sayıda uluslararası sözleşme ve 1982 Anayasası tarafından koruma altına alınmış temel hak ve özgürlüklerdendir. Apiko Özel Sağlık Hizmetleri Ltd Şti. (Güzelyalı Hastanesi) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, Şirketimizin faaliyet alanlarıyla sınırlı olarak, 24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri çerçevesinde işlemekteyiz. Şirket olarak kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyuyor, bunu sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. 


1. Amaç

Bu gizlilik ve çerez politikasının amacı; kişisel verilerin gizliliğinin temini ile İnternet sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.    

2. Veri İşleme Özneleri 

Hasta, hasta yakınları, hasta refakatçileri, hasta velisi veya vasisi, çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçiler, ziyaretçiler, şirket yöneticileri ve aile bireyleri, danışmanlık hizmeti alınan üçüncü şahıslar, hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş çalışanları ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamındadır.

3. Veri İşleme Şartları  

Güzelyalı Hastanesi tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortam) işlenen kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler, açık rıza veya KVKK’nın 5. veya 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. 

 4. Veri işleme amaçları

Şirketimiz, faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddesi şartları çerçevesinde işlediği kişisel verileri, aşağıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın öngördüğü süre kadar saklamaktadır.   

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ameliyat İşlemlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hasta (Kayıt/Tetkik/Tedavi/ Yatış) İşlemlerinin Yürütülmesi 

Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik İşlemlerin Yürütülmesi   

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 

İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi  

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kalite Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kamu Sağlığının Korunması

Koruyucu Hekimlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi  

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Şikâyetlerin Takip/Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri 

Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 


5. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Hastanemizde işlenen kişisel veriler KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, il sağlık müdürlükleri, aile hekimliği merkezleri, Ulusal Sağlık Sistemi, MEDULA, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kuruluşlar, adli makamlar, Türkiye Eczacılar Birliği, özel sigorta şirketleri, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetleri için iş birliği içerisinde olduğumuz özel hastaneler, kamu hastaneleri, laboratuvarlar, tıp merkezleri, sağlık hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlar, danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü şahıslar, yazılı veya görsel medya, internet siteleri, sosyal medya, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, yurtdışında paylaşılmamaktadır.      

6. Şirketimizde işlenen kişisel veriler, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri çerçevesinde silinme, yok edilme veya anonim hâle getirilme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

7. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Şirketimizde işlenen kişisel veriler, gizlilik ilkesine riayet edilerek saklanmaktadır. Söz konusu verilere, ancak yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilmektedir.  

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

8.Çerezler 

Şirketimiz tarafından, İnternet sitemizin daha kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemizi ziyaret ederek çerez politikamıza onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasına onay vermiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklik kullanıcı deneyimlerinizi etkileyecektir. Kullanıcıların çerez tercihlerini değiştirme hakkı her zaman saklıdır. 

 

8.1. Çerez Nedir?

Çerez, ziyaret ettiğiniz İnternet sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçası olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanır. Çerez, İnternet sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilerin hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlar ve siteyi daha kullanışlı hale getirir. 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

8.2. Çerez Türleri 

İnternet siteleri tarafında kullanılan çerezler iki çeşittir. Birincisi; kalıcı çerez, diğeri ise geçici çerezdir. Geçici çerezler, İnternet sitesine giriş yapıldığında etkin olur ve İnternet sitesinden ayrıldığınızda işlevi sona erer. Kalıcı çerezler ise; İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde etkin olur, silinince veya süresi dolunca işlevi sona erer.  

Zorunlu Çerezler; kullanıcıların İnternet sitesinde gezinti yapabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan İnternet sitesinin bazı bölümleri kullanılamaz. Bu çerezlerle kişisel veri işlenmemektedir. 

Performans çerezleri; kullanıcıların İnternet sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplayan çerezlerdir. Örneğin en çok ziyaret edilen sayfaların tespiti bu çerezler vasıtasıyla olur. Burada toplanan bilgiler anonimdir. 

İşlevsellik çerezleri; İşlevsellik çerezleri, kullanıcı alışkanlarıyla ilgili veri toplarlar. Ancak bu veriler anonim bir şekilde tutulur. Eğer kişiyi belirli hale getiren veriler toplanıyorsa (kullanıcı adı, şifre, profil vb.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olmak zorundadır. 

Hedefleme/Reklam çerezleri; kullanıcıların eğilimlerini tespit eden çerez türüdür. Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam sunmak için kullanılırlar. İnternet sitesinin izniyle reklam ağları tarafından yüklenir.

8.3. Çerezleri Neden Kullanıyoruz?

Bilgisayarınıza/mobil cihazınıza yüklenen çerezler; İnternet sitemizin nasıl kullanıldığını analiz etmek, İnternet sitemizde nelerin çalışıp, çalışmadığını görmek, sistemi optimize edip geliştirmek ve hasta işlemlerini yürütmek amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizde zorunlu çerezler ve performans çerezleri kullanılmaktadır. 


8.4. Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz? 

Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu sırasında izin verilmektedir. Kullandığımız bütün İnternet tarayıcılarında çerezler bulunmaktadır. Ancak, bunların devre dışı bırakılması veya silinmesi mümkündür. Tarayıcıların ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki linkler, size bu konuda yardımcı olacaktır.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

https://www.opera.com/tr/privacy/cookies

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

9. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri,  


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ‘KVK Başvuru Formu’nu doldurarak, Güzelyalı Mahallesi, 81119. Sk. No:2, 01170 Çukurova/Adana adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle, kvkk@guzelyalihastanesi.com adresine veya KEP adresinizle Şirketimizin apikoozelsaglik@hs03.kep.tr veya KVK Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.    

Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

10. Politika’nın Yayınlanması/Güncellenmesi

Politika, ıslak imzalı ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı şekilde yayımlanır, internet sitesinde kamuya açıklanır. Politika, ihtiyaca göre güncellenir.

11. Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması

Politika, Şirketimizin internet sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, aynı şekilde işlem yapılır.  


.